องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]22
2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]21
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 20 ก.ค. 2563 ]71
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 20 ก.ค. 2563 ]66
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 20 ก.ค. 2563 ]64
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม [ 20 ก.ค. 2563 ]65
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 20 ก.ค. 2563 ]64
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2563 ]66
9 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]87
10 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]89
11 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2563 ]89
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]78
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 30 ต.ค. 2562 ]89
14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 30 ต.ค. 2562 ]90
15 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 7 ต.ค. 2562 ]17
16 คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา [ 20 พ.ค. 2562 ]86
17 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้างประจำ [ 5 ก.พ. 2561 ]87
18 การกำหนดจำนวนวันลา การมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการ [ 8 ม.ค. 2561 ]84