องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]51
2 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ก.พ. 2565 ]52
3 ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2564 ]76
4 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 7 ธ.ค. 2564 ]68
5 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. [ 7 ธ.ค. 2564 ]77
6 ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2564 ]67
7 ประกาศ หลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]68
8 แบบประเมิน การเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]63
9 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครู 2559 [ 7 ธ.ค. 2564 ]59
10 ประกาศ หลักเกณฑ์ การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) [ 7 ธ.ค. 2564 ]59
11 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี [ 7 ธ.ค. 2564 ]55
12 นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล [ 10 พ.ย. 2564 ]53
13 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]94
14 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]72
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]74
16 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]94
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]96
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]87
19 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]101
20 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]108
 
หน้า 1|2|3