องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]1
2 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]1
3 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2563 ]1
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 30 ต.ค. 2562 ]1
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 30 ต.ค. 2562 ]1
6 คู่มือการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา [ 20 พ.ค. 2562 ]1
7 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้างประจำ [ 5 ก.พ. 2561 ]1
8 กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 15 ม.ค. 2561 ]12
9 ปจ 0023.2/1592 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 การจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระบบแท่ง(จังหวัดปราจีนบุรี) [ 15 ม.ค. 2561 ]16
10 ระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2561 ]15
11 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2561 ]16
12 มท 0809.2/ว23 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางการดำเนินการเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ [ 15 ม.ค. 2561 ]15
13 มท 0809.2/ว12 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]14
14 มท 0809.3/ว0932 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบ มท.การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่ อปท.จ่ายได้ พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2561 ]14
15 คำสั่ง คสช. ที่8/2560 เรื่อง ขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2561 ]14
16 มท0809.3/ว9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ [ 15 ม.ค. 2561 ]16
17 มท 0809.2/ว0975 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2561 ]17
18 ปจ0023.2/ว61 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) [ 15 ม.ค. 2561 ]11
19 มท0809.2/ว18 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]12
20 มท0809.4/ว31 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันของ พนักงานครูท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2561 ]19
 
หน้า 1|2