องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 3 ม.ค. 2566 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]30
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]49
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]43
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]36
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]187
7 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ก.พ. 2565 ]185
8 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 20 ม.ค. 2565 ]39
9 ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2564 ]221
10 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 7 ธ.ค. 2564 ]200
11 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. [ 7 ธ.ค. 2564 ]253
12 ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2564 ]190
13 ประกาศ หลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]194
14 แบบประเมิน การเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]179
15 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครู 2559 [ 7 ธ.ค. 2564 ]218
16 ประกาศ หลักเกณฑ์ การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) [ 7 ธ.ค. 2564 ]214
17 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี [ 7 ธ.ค. 2564 ]186
18 นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล [ 10 พ.ย. 2564 ]211
19 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]209
20 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]181
 
หน้า 1|2|3