องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 087-063-5000
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ +

จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 084-913-3458
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสมพงษ์ ออทอลาน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 089-035-9415
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ + น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 080-7807-578
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 093-553-6292
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ + นายสมพงษ์ ออทอลาน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 089-035-9415
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ + นายวิทยา ชาฎา
  ตำแหน่ง +  ผอ. กองสาธารณสุขฯ (รักษาราชการแทน)
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0973233429
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th

แผนที่อบต.