องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 11.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]252
22 12.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2565 ]244
23 13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2565 ]257
24 14.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2565 ]251
25 15.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ม.ค. 2565 ]248
26 15.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]241
27 16.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ม.ค. 2565 ]250
28 16.การรับเรื่องร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2565 ]143
29 16.การรับเรื่องร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2565 ]255
30 17.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ม.ค. 2565 ]276
31 18.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ม.ค. 2565 ]239
32 19.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]246
33 20.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]241
34 3.การขอบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2565 ]240
35 4.การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 7 ม.ค. 2565 ]243
36 5.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือ บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 7 ม.ค. 2565 ]236
37 6.การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 7 ม.ค. 2565 ]221
38 7.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้าง [ 7 ม.ค. 2565 ]221
39 1.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ [ 7 ม.ค. 2565 ]219
40 2.การขอบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 7 ม.ค. 2565 ]218
 
|1หน้า 2|3|4