องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [ 7 ส.ค. 2563 ]684
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 [ 7 ส.ค. 2563 ]403
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 [ 7 ส.ค. 2563 ]466
4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลว. 18 ก.พ. 59 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ 7 ส.ค. 2563 ]612
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ 7 ส.ค. 2563 ]1424
6 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลว. 22 ก.ย. 60 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา [ 7 ส.ค. 2563 ]526
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]788
8 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 [ 7 ส.ค. 2563 ]717