องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

    รายละเอียดข่าว

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน    เอกสารประกอบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า