องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 15 ต.ค. 2561 ]11
2 3.การขอบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2561 ]14
3 1.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2561 ]13
4 2.การขอบำเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 15 ม.ค. 2561 ]14
5 4.การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 15 ม.ค. 2561 ]10
6 5.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือ บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 15 ม.ค. 2561 ]10
7 6.การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) [ 15 ม.ค. 2561 ]13
8 7.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2561 ]13
9 8.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 15 ม.ค. 2561 ]12
10 9.การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 15 ม.ค. 2561 ]12
11 10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 [ 15 ม.ค. 2561 ]12
12 11.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 ม.ค. 2561 ]12
13 12.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 ม.ค. 2561 ]13
14 13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 15 ม.ค. 2561 ]12
15 14.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ม.ค. 2561 ]13
16 15.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2561 ]12
17 16.การรับเรื่องร้องเรียน [ 15 ม.ค. 2561 ]13
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 15 ม.ค. 2561 ]11
19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 15 ม.ค. 2561 ]13
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 15 ม.ค. 2561 ]13
 
หน้า 1|2|3