องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]51
2 2.คู่มือการแจ้งถมดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]49
3 8.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]48
4 9.การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษี [ 10 ม.ค. 2565 ]49
5 10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 [ 10 ม.ค. 2565 ]49
6 11.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]49
7 12.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2565 ]45
8 13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2565 ]45
9 14.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2565 ]45
10 15.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ม.ค. 2565 ]46
11 15.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]50
12 16.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ม.ค. 2565 ]44
13 16.การรับเรื่องร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2565 ]51
14 17.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ม.ค. 2565 ]46
15 18.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ม.ค. 2565 ]46
16 19.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]47
17 20.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]46
18 3.การขอบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2565 ]46
19 4.การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 7 ม.ค. 2565 ]47
20 5.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือ บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 7 ม.ค. 2565 ]49
 
หน้า 1|2|3