องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การเบิกค่าเช่าบ้าน


หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1583 ลว. 30 พ.ค. 61 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน

    รายละเอียดข่าว

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1583 ลว. 30 พ.ค. 61 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน    เอกสารประกอบ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1583 ลว. 30 พ.ค. 61 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า