องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การเบิกค่าเช่าบ้าน


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลว. 21 มี.ค. 50 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลว. 21 มี.ค. 50 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลว. 21 มี.ค. 50 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า