องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ อบต.เมืองเก่า

บริการด้วยใจ โปร่งใสยุติธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม

หนุนนำการศึกษา

พัฒนาแหล่งน้ำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง