องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   

-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   
-ว่าง-
 นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   
นางสาวพฤกษาพันธ์ วัวลำพอง
 นางสาวฐิตาภรณ์ ธรรมลึก
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนตรี วังพรม นายทองคำ ชัยสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)นายสำลวย เนินทราย นายบุญมาก ลือชา
นายสมพงษ์ บุญโชติ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายสราวุฒิ ประสมนาค

นายโชคชัย ชื่นสีมา
นายสนชัย เทียมคำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

นายโสฬส โยงรัมย์
-ว่าง- นายนาวิน ประเสริฐธรรม
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายสมศักดิ์ เมตตาคุณ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)