องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   

-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
 
 
-ว่าง-

 นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   

นางสาวสุกัญญา สีดำ  
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายมนตรี วังพรม นายอนิรุธ อุ่นคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
 
นายสำลวย เนินทราย นายบุญมาก ลือชา
นายสมพงษ์ บุญโชติ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


 
นายเอกรัตน์ ไชยทำ นายประสาท จิตสอน
นายสนชัย เทียมคำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายทองคำ ชัยสิทธ์ นายโชคชัย ชื่นสีมา
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายนาวิน ประเสริฐธรรม


คนงานประจำรถขยะ