องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   

-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   
-ว่าง-
 นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   
-ว่าง-
 นางสาวสุกัญญา สีดำ
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมนตรี วังพรม นายอนิรุทธิ์ อุ่นคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)นายสำลวย เนินทราย นายบุญมาก ลือชา
นายสมพงษ์ บุญโชติ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายเอกรัตน์ ไชยทำ -ว่าง-
นายสนชัย เทียมคำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

นายทองคำ ชัยสิทธ์ นายโชคชัย ชื่นสีมา นายนาวิน ประเสริฐธรรม
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ