องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

-ว่าง-
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   

-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
 
 
-ว่าง-

 นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข(ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   

-ว่าง-  
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ