องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
นายสมพงษ์  ออทอลาน น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 นายสมพงษ์  ออทอลาน นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม