องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 

นายสมพงษ์  ออทอลาน น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม นายบุญจันทร์ จารัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 นายสมพงษ์  ออทอลาน -ว่าง-  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)