องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  นายสมพงษ์ ออทอลาน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด รรท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น) 
 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
 
   

 
น.ส.พีรยา ศาลางาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
   
 
 
น.ส.วิจิตรา  เดชสุภา
นางผกามาศ  ออทอลาน  น.ส.จันทร์จิรา สาป้อง
 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครูชำนาญการ
 
พนักงานจ้าง
 

นางอังคณา  ลบศรี  นางสุกัญญา  บุญพิทักษ์  น.ส.อัญญาภรณ์ สาเจริญ
 ผู้ช่วยครู  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
   
  นางปรียาภรณ์ โชชัญยะ น.ส.ศิรินาถ เพ็ชรสุวรรณ
 น.ส.สุธาทิพย์ กองขันท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 


     
  น.ส.ลลิตา สีดำ
 น.ส.หัทยาวดี ขาวขำ
น.ส.กนกพรรณ วงษ์ลักษมี
   ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


 
     
น.ส.ธัญญลักษณ์ ลีพรมกัง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายอุทิศ ซุยเจริญ
คนงาน