องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองช่าง

     
  นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
 
 

   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รรท.ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
 
 
  

 
 
-ว่าง-
นายโชคชัย พิมณะวัน
-ว่าง-
 วิศวกรโยธา ปก./ชก.
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 นายช่างโยธา ปง./ชง.
     
  พนักงานจ้าง
 
     


 
นายสายธาร สีดำ
นายทวีศักดิ์ หนูแก้ว
 นายมงคล วงษ์โสภา
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

 
 
นายสุรศักดิ์ คำพี  นายสุนทร  โสทะจันทร์  นายไชยเชษฐ์ กล้าหาญ
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(รถขุดดิน)

นายสุพร บุตรตา
นายวงศธร จันทร์ดวง
นายอภิชาติ สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
 
 


นายธีรพล แพนลา นายอนิรุทธิ์ อุ่นคำ นายณรงค์ อุตรี
คนงานเครื่องสูบน้ำ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุก 6 ล้อ)
คนงานเครื่องสูบน้ำ