องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองคลัง

   
  น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
   
  น.ส.อตินุช โพธิ์ศรี  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
 
 
 นางสิรินทร์ ศิลพร  -ว่าง-  -ว่าง-
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
     
น.ส.เพ็ญนภา เดชสุภา นางภัสราภรณ์ เดชสุภา 
 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
   พนักงานจ้าง  
     
     
 น.ส.สุรัตดา บัวทอง น.ส.พิมพิกา รักษา นางสาวศศินีย์ ทรัพย์โสม
 ผู้ช่วยเจ้านักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 
นางสาวสุกัญญา สีดำ
น.ส.ปัทมาวรรณ เทียมพัฒน์
นายเอกรัตน์ ไชยธรรม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงาน
     
     
ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ พนมเพลิง
นายวัชระ สิงห์สินธุ์
 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับรถยนต์