องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

สำนักปลัด

     
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นายสมพงษ์  ออทอลาน  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
   

นายวิทยา ชาฎา
นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
     
 นายประสิทธิ์ อินธิแสง
นางจิตรวดี อิงแฮม
นายวรวัฒน์  ช่วยไธสง
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นายชำนาญ  ทวีเดช -ว่าง-   นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป(ปก./ชก.)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

   
จ่าเอกวีระยุทธ  พาผล นายลิขิต จันทะโสติ
น.ส.ปัจน์หทัย บรรดาพิมพ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
    พนักงานจ้าง          
     
 น.ส.ศุภักษร  ธรรมวงศ์  น.ส.สิรินันท์ กันมล นางปัทมา มั่นคง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

 
น.ส.ศิริณี หนูแก้ว นายพจณร์  วงค์โสภา
นาธนากร ทองโคตร
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
   
-ว่าง-
น.ส.ปรีชาติ วงกัลยา  นายวีระ แสงคลัง
ภารโรง
คนงาน  คนงาน
                    
นายชัยวัฒน์ ภาคำ
นายสุภรัตน์ จันทราสินธุ์
นายอำพล ซิ้มเจริญ
คนงาน พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
นายปริญญา รักษา นายธวัชชัย ซิ้มเจริญ  นายธนากร กุลจารุอำพน
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถดับเพลิง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ