องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

สำนักปลัด

     
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นายสมพงษ์  ออทอลาน  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
   

นายวิทยา ชาฎา
นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
     
 นายประสิทธิ์ อินธิแสง
นางจิตรวดี อิงแฮม
นายวรวัฒน์  ช่วยไธสง
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นายชำนาญ  ทวีเดช นางสาวจารุวรรณ ทุยไธสง
-ว่าง- 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปก./ชก.)
   
 
นายลิขิต จันทะโสติ
น.ส.ปัจน์หทัย บรรดาพิมพ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
    พนักงานจ้าง          
     
 นางศุภักษร  รัตนพลที
นายนันทวัฒน์ สุระแสงประเสริฐ
นางปัทมา มั่นคง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

 
น.ส.ศิริณี หนูแก้ว นายพจณร์  วงค์โสภา
-ว่าง-
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์
   
นายวิรัตน์ พูลพนัส
น.ส.ปรีชาติ วงกัลยา  นายวีระ แสงคลัง
ภารโรง
คนงาน  คนงาน
                    
นายอดิศร ทาญาติ
นายสุภรัตน์ จันทราสินธุ์
นายอำพล ซิ้มเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
นายปริญญา รักษา นายธวัชชัย ซิ้มเจริญ  น.ส.เกษสุนีย์ โสภะ
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถดับเพลิง)
คนงาน