องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

คณะผู้บริหาร


นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทร.087-063-5000

นายมังกร สำราญจิตร
นางสาวมาลัย ดวงบุตร
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทร.086-0149860
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทร.089-9921975
นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทร.090-7744508

จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร.084-913-3458