องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539    ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกบินทร์บุรี ห่างจากอำเภอกบินทร์บุรี 13 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

  ***สภาพทั่วไป***

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 264 หมู่ที่ 5 ถนนฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร

 อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตำบลหนองกี่

ทิศใต้     ติดต่อ  ตำบลกบินทร์ ตำบลย่านรี และตำบลบ่อทอง

ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลบ้านนา

ทิศตะวันตก   ติดต่อ  ตำบลนาแขม และตำบลกบินทร์

เนื้อที่ ตำบลเมืองเก่า มีจำนวนเนื้อที่ ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,375 ไร่

 

ภูมิประเทศ

        ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝน(บางส่วน) 

หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านใต้                            นายจักรพันธุ์  จันทร์ดร                         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

บ้านกลาง                      นางสาวมัลลิกา  หงส์มัง                       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

บ้านเหนือ                       นายอังกาบ  อุ่นคำ                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

บ้านเลียบ 1                   นางสุพันธ์  คำสามารถนุรักษ์              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

บ้านหนองรี                    นายวรวุฒิ  จันสาสร้าง                         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

บ้านโนนแดง                  นางศิริพร  ซิ้มเจริญ                               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

บ้านม่วง                         นายสัญญา  จันทร์แวว                         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

บ้านไผ่                            นายสมชัย  สมศักดิ์สุรพล                    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

บ้านถนนทอง                 นายนิมิต  ดวงบุตร                                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

บ้านเมืองใหม่                นายชัยรัช  นามพุทธา                           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

บ้านโคกหอม                 นางวิไล  พิมพ์โภชา                               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

บ้านหนองกุลา              นายสุริยนต์  สืบจันทร์                          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13

บ้านท่าข่อย                   นายชาญชัย  คำดี                                 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14

บ้านวังห้าง                     นายเดชณรงค์  วงษ์บาท                      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15

บ้านโนนงิ้ว                     นางปภาดา  เพียรเจริญ                       กำนันตำบลเมืองเก่า

บ้านโนนคูณ                  นายประกิจ  แนนสินธุ์                           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17

บ้านเหล่าเจริญ             นายธนพัฒน์  สุระแสงประเสริฐ          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18

บ้านหนองรีสอง             นายธงชัย  อนุกิจ                                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19

บ้านถนนทองสอง         นายชัยเฉลิม  ไพรหาร                          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20

บ้านโนนพัฒนา             นางนงค์นุช  กันมล                               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21

บ้านเลียบสอง               นายบุญยฤทธิ์  หนูแก้ว                        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 22

 ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น    10,384  คน  แยกเป็นชาย  5,055  คน  หญิง  5,329 คน จำนวนครัวเรือน  3,206  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  220  คน/ตารางกิโลเมตร

 หมู่บ้าน                   ครัวเรือน(หลัง)   ชาย      หญิง     รวม     

บ้านใต้                                            95           160         160         320

บ้านกลาง                                      189         323         358         681

บ้านเหนือ                                       135         242         229         471

บ้านเลียบ                                      179         287         332         619

บ้านหนองรี                                    284         418         419         837

บ้านโนนแดง                                  143         237         245         482

บ้านม่วง                                         138         196         244         440

บ้านไผ่                                            183         294         309         603

บ้านถนนทอง                                 154         289         277         566

บ้านเมืองใหม่                                125         190         208         398

บ้านโคกหอม                                 97           182         185         367

บ้านหนองกุลา                              103         131         138         269

บ้านท่าข่อย                                   78           82           109         191

บ้านวังห้าง                                     122         174         211         385

บ้านโนนงิ้ว                                     24           51           49           100

บ้านโนนคูณ                                  128         169         187         356

บ้านเหล่าเจริญ                             226         345         411         756

บ้านหนองรีสอง                             149         197         186         383

บ้านถนนทองสอง                         251         449         416         865

 

บ้านโนนพัฒนา                             197         319         315         634

บ้านเลียบสอง                               206         320         341         661        

 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ   วันที่ 16 เมษายน 2559

 ***สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

การศึกษา

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน                    4              แห่ง

 โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน                    3              แห่ง

 โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน                    2              แห่ง

 โรงเรียนอาชีวศึกษา    จำนวน                    1              แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                     จำนวน                    13           แห่ง

 สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล                          1              แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ         100

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ศูนย์ อปพร.                   จำนวน                    1              แห่ง

ศูนย์ตำรวจชุมชน          จำนวน                    1              แห่ง

 สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ         จำนวน                    1              แห่ง

โรงสี                                จำนวน                    1              แห่ง

โรงฆ่าสัตว์                     จำนวน                    2              แห่ง

ฟาร์มเลี้ยงหมู               จำนวน                    2              แห่ง

 ***การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

การคมนาคม