องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 

ที่ 299/2563

เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

โดยมีผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ประกอบด้วย

1. จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหัวหน้า

2. นายสมพงษ์ ออทอลาน   หัวหน้าสำนักปลัด                 เป็นเจ้าหน้าที่

3. นายประสิทธิ์ อินธิแสง     นิติกรปฏิบัติการ                    เป็นเจ้าหน้าที่/เลขานุการ

โดยให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอื่นใดจากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ แล้วทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น

2. ประสานงานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัด สำนัก/กอง ให้ถ้อยคำหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใดๆ เพื่อประโยชน์สำหรับการนั้นได้

3. รายงงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2022-08-11
2022-08-05
2022-08-03
2022-07-26
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-18