องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (การประชุมประจำเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า)


-เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชั้น 2  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ซึ่งในการประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งในช่วงท้ายของการประชุมนายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  ได้มอบนโยบายเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด(NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จำนวน 68 คน

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08