องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


กิจกรรมประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


-เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 นาฬิกา นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยนางสาวมาลัย ดวงบุตร นายมังกร สำราญจิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ต่อหน้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนิน งานของ หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และมีมาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-21
2022-06-21
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-10
2022-06-08