องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา ความต้องการ เป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) โดย ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 22

2021-08-17
2021-05-05
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-12
2021-03-10
2021-03-10
2021-02-23
2021-02-09
2020-12-14