องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำโดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข็มแข็งให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ

2020-09-15
2020-09-08
2020-07-24
2020-07-15
2020-04-13
2020-03-19
2020-02-11
2020-01-13
2020-01-08
2020-01-08