องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 7 ส.ค. 2563 ]5923
2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลว. 15 พ.ค. 50 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]7669
3 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/5597 ลว. 18 มิ.ย. 53 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]3467