องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 7 ส.ค. 2563 ]2136
2 แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 7 ส.ค. 2563 ]927
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 [ 7 ส.ค. 2563 ]1806
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 7 ส.ค. 2563 ]1663
5 แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [ 7 ส.ค. 2563 ]926
6 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลว. 21 มี.ค. 50 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]1575
7 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3903 ลว. 3 ธ.ค. 53 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม [ 7 ส.ค. 2563 ]681
8 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2579 ลว. 26 พ.ย. 58 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]1346
9 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0091 ลว. 7 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย [ 7 ส.ค. 2563 ]978
10 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลว. 12 ต.ค. 59 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]16690
11 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0679 ลว. 6 ก.พ. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2563 ]3451
12 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1583 ลว. 30 พ.ค. 61 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 7 ส.ค. 2563 ]1941
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 7 ส.ค. 2563 ]6770