องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานจริยธรรม Dos and Don’ts [ 20 มี.ค. 2566 ]124
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 20 ม.ค. 2566 ]101
3 ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม อบต.เมืองเก่า ปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]81
4 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]67
5 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]61
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2565 ]54
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2565 ]51
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ต.ค. 2565 ]62
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามตามจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 ต.ค. 2565 ]84
10 การขับเคลื่อนจริยธรรม -ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง เดือน ก.พ.2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]89
11 ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]317
12 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. 2560 [ 20 ธ.ค. 2562 ]237
13 ประกาศ มาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]229
14 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]289
15 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]236
16 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2562 ]230
17 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]237
18 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม [ 4 พ.ย. 2562 ]237