องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

-ว่าง-

 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   

-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
 
 
นายครรชิต สุงิ้วงาม
 นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พนักงานจ้าง

 

 
น.ส.นภัสสร หงษ์สมดี

 นางสาวฐิตาภรณ์ ธรรมลึก
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนตรี วังพรม นายสมศักดิ์ เมตตาคุณ นายทองคำ ชัยสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
นางสาวณัชชา ด่านกุมภา นายนาวิน ประเสริฐธรรม
นายสมพงษ์ บุญโชติ
คนงาน คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

นายสราวุฒิ ประสมนาค นายโชคชัย ชื่นสีมา นายสายบัว ปานรอด
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายโสฬส โยงรัมย์ นายสำลวย เนินทราย -ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายธรณ์ไท วิริยะชาติ

คนงาน