องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
-ว่าง- น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม นายประเสริฐ ภูสาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
 นายรุธ พันธ์ภูมิ
นายวิทยา ชาฎา  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม