องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
นายสมพงษ์  ออทอลาน น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม นายประเสริฐ ภูสาลี
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
 นายรุธ พันธ์ภูมิ
นายวิยา ชาฎา  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม