องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  นายรุธ พันธ์ภูมิ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น) 
 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
   
 
  -ว่าง-

-ว่าง-
 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

พนักงานจ้าง

 
 
น.ส.ธัญญลักษณ์ ลีพรมกัง น.ส.ศิรินาถ เพ็ชรสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ ปัญโญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  


น.ส.ณัชชานี มามีเจริญ


คนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น.ส.วิจิตรา  เดชสุภา นางผกามาศ  ออทอลาน น.ส.จันทร์จิรา สาป้อง
ครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ
พนักงานจ้าง
นางอังคณา  ลบศรี  นางสุกัญญา  บุญพิทักษ์  น.ส.อัญญาภรณ์ สาเจริญ
 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย(สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)  ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ) นางปรียาภรณ์ โชชัญยะ  น.ส.ศศิวรรณ บามขุนทด
น.ส.จุราภรณ์ ลีโม้
 ผู้ดูแลเด็ก(สำหรับผู้มีทักษะ) ผูู้ดูแลเด็ก ผูู้ดูแลเด็ก
 น.ส.หัทยาวดี ขาวขำ น.ส.กนกพรรณ วงษ์ลักษมี น.ส.สุภาพร แคนศรี
ผูู้ดูแลเด็ก ผูู้ดูแลเด็ก ผูู้ดูแลเด็ก


น.ส.สุธีรา พันธ์ชำนาญ

ผูู้ดูแลเด็ก