องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  นายรุธ พันธ์ภูมิ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น) 
 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
   
 
  -ว่าง-

-ว่าง-
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปก./ชง.   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

พนักงานจ้าง

 
 
น.ส.ธัญญลักษณ์ ลีพรมกัง น.ส.ศิรินาถ เพ็ชรสุวรรณ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  


น.ส.ณัชชานี มามีเจริญ


คนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น.ส.วิจิตรา  เดชสุภา นางผกามาศ  ออทอลาน น.ส.จันทร์จิรา สาป้อง
ครู ครู ครูชำนาญการ
พนักงานจ้าง
นางอังคณา  ลบศรี  นางสุกัญญา  บุญพิทักษ์  น.ส.อัญญาภรณ์ สาเจริญ
 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) นางปรียาภรณ์ โชชัญยะ  น.ส.สุธาทิพย์ กองขันท์ น.ส.ลลิตา สีดำ
ผูู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผูู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผูู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
 น.ส.หัทยาวดี ขาวขำ น.ส.กนกพรรณ วงษ์ลักษมี น.ส.สุภาพร แคนศรี
ผูู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผูู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ผูู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)


น.ส.สุธีรา พันธ์ชำนาญ

ผูู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)