องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองช่าง

   
 
  นายประเสริฐ ภูสาลี
 
 

  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
 
 
  

 
 
-ว่าง-

-ว่าง-
 วิศวกรโยธา ปก./ชก.

 นักจัดการงานช่าง ปก./ชก.
     
   

นายโชคชัย พิมณะวัน
-ว่าง-
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 นายช่างโยธา ปง./ชง.  พนักงานจ้าง
 


 
นายสายธาร สีดำ
นายทวีศักดิ์ หนูแก้ว
 นายมงคล วงษ์โสภา
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

 นายสุรศักดิ์ คำพี นายสุพร บุตรตา
นายวงศธร จันทร์ดวง
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


 
นายอภิชาติ สุขประเสริฐ  นายสุนทร  โสทะจันทร์ นายไชยเชษฐ์ กล้าหาญ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(รถขุดดิน)
  
 
 
 


นายธีรพล แพนลา นายอนิรุทธิ์ อุ่นคำ นายณรงค์ อุตรี
คนงานเครื่องสูบน้ำ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุก 6 ล้อ)
คนงานเครื่องสูบน้ำ