องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางสาวไพรพณา เทิดธีรธรรม  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
   
  นางสาวอตินุช โพธิ์ศรี  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
   
 
 นางสิรินทร์ ศิลพร นางสาวธันทิวา ชุมแวงวาปี  นางสาวเพ็ญนภา เดชสุภา
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
 

-ว่าง-  -ว่าง-  นางภัสราภรณ์ เดชสุภา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
 นักวิชาการเงินและบัญชี(ลป.)
   พนักงานจ้าง  
   
 
 นางสาวสุรัตดา บัวทอง ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ พนมเพลิง นางสาวศศินีย์ ทรัพย์โสม
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
นางสาวสุกัญญา สีดำ
นางสาวปัทมาวรรณ เทียมพัฒน์
 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพิกา รักษา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

                            
 นายเอกรัตน์ ไชยธรรม
คนงาน

 นายชัดชัย ขุนประจวบ
พนักงานขับรถยนต์