องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
สำนักปลัด

     
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  -ว่าง-  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
   

นายวิทยา ชาฎา
นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
     
 นายประสิทธิ์ อินธิแสง
นางจิตรวดี อิงแฮม
นายวรวัฒน์  ช่วยไธสง
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
     
นายชำนาญ  ทวีเดช นางสาวจารุวรรณ ทุยไธสง
นายสุรศักดิ์ แหล่งสะท้าน 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
   
 
นายลิขิต จันทะโสติ
น.ส.ปัจน์หทัย บรรดาพิมพ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
น.ส.ศิริณี หนูแก้ว นายนันทวัฒน์ สุระแสงประเสริฐ
นางปัทมา มั่นคง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
นางศุภักษร  รัตนพลที นายอดิศร ทาญาติ
นายอำพล ซิ้มเจริญ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
นายอุทิศ ซุยเจริญ
น.ส.ปรีชาติ วงกัลยา  นายวีระ แสงคลัง
ภารโรง
คนงาน  คนงาน
นายพจณร์ วงศ์โสภา
-ว่าง-
นายสมชาย ดวงจรัส
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถดับเพลิง)
พนักงานขับรถยนต์
   
นายปริญญา รักษา -ว่าง-  น.ส.เกษสุนีย์ โสภะ
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
คนงาน
 นางสมจิตร มูลดับ นายอภิสิทธิ์ เพ็งกำแหง
นายช่วงวุฒิ แผลงฤทธิ์
 คนงาน พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
นายวัชรเกียรติ รักพร้า นายธนภณ ชัยศักดิ์เดช
น.ส.ศิริวรรณ โคกเครือ
คนงาน
คนงาน
คนงาน