องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
สภา อบต.

นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทุเรียน อนุกิจ จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวีวัฒน์ อนุกิจ นายสมพงษ์ สารเจริฐกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายชูเกียรติ ดวงจรัส นางไพวรรณ อินทร์จำนงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

นายทุเรียน อนุกิจ นายแก้ว พิมเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายรังสรรณ ลันวงษา นายสุวิจักขณ์ จันทราสินธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายองอาจ กุมสินพันธ์ นางสาวเกศพิราวรรณ์ เย็นไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางสาวกานดา จองเจริญรัตน์ นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13


นางสาวอนันยา อุตรี นายเอกลักษณ์ ดาคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15


นายสมชาย วงษ์ลักษมี นายประกิจ แนนสินธุ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17


นายสมชาย ลันวงษา นายรังสรรค์ ขวัญใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19


นายชุติวัต อรรคนิมาตย์ นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21

นายไพทูรณ์ ขุนวิจิตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22