องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทร.081-5197997

นางสาวมาลัย ดวงบุตร นายธวัชชัย หนูแก้ว
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าโทร.089-9921975  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทร.062-8793935
นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
โทร.090-7744508
จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร.084-913-3458