🌾โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗🌾

  💠ประชุมการจัดงานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗💠

  💝ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า💝

  👜โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลเมืองเก่า (หลักสูตรการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) รุ่นที่ ๒👜