วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดเข้า-ออกงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม (อัฒจันทร์กีฬา) จำนวน ๒๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง สำหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย คัดแยกขยะก่อนทิ้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อแก๊สหุงต้มและน้ำยาดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) เพื่อใช้ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิงผ้ากันสะเก็ดไฟ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ (Balance Bike) จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
จ้างเหมาออกแบบโครงการ จำนวน 2 โครงการ
15  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างเหมาออกแบบโครงการ จำนวน 8 โครงการ