วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ จากบ้านนางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส - คลองยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างพนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป (กองช่าง) ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2567 (จำนวน 18 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2567 (จำนวน 18 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2567 (จำนวน 21 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มีนาคม 2567 (จำนวน 21 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร (รสจืด) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด ศพด. จำนวน ๔ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร (รสจืด) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง