องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
   
  น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม  
 
ผู้อำนวยการกองคลัง รรท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
   
 
- ว่าง-
 นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.)

 

   
 
 
น.ส.วิจิตรา  เดชสุภา
นางผกามาศ  ออทอลาน  น.ส.จันทร์จิรา สาป้อง
 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
พนักงานจ้าง
 

นางอังคณา  ลบศรี  นางสุกัญญา  บุญพิทักษ์  น.ส.อัญญาภรณ์ สาเจริญ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
   
  นางปรียาภรณ์ โชชัญยะ นายนันทวัฒน์ สุระแสงประเสริฐ
 น.ส.สุธาทิพย์ กองขันท์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก
 


     
  -ว่าง-  -ว่าง- -ว่าง-
   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
 
ผู้ดูแลเด็ก