องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

กองช่าง
 
     
  นายบุญจันทร์ จารัตน์
 
 

   นายช่างโยธาชำนาญงาน รรท.    ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
     
-ว่าง  นายบุญจันทร์ จารัตน์
 นายบุญหลาย  อุ่นใจ
วิศวกรโยธา(ปก./ชก.)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
     


 
     
     
  พนักงานจ้าง
 
     


 
 -ว่าง- น.ส.ฐิตาพร ธรรมลึก  นายมงคล วงษ์โสภา
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
 
นายสุรศักดิ์ คำพี  นายสุนทร  โสทะจันทร์  
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)  
     
     
 นายโชคชัย  ชื่นสีมา นายนาวิน  ประเสริฐธรรม  นายโสฬส โยงรัมย์
 คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
 
นายสำลวย เนินทราย นายบุญมาก ลือชา
นายสมพงษ์ บุญโชติ
 คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ  คนงานประจำรถขยะ
 
นายเอกรัตน์ ไชยทำ นายประสาท จิตสอน
นายสนชัย เทียมคำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะนายทองคำ ชัยสิทธ์ นายมนตรี วังพรม
นางวิลัย  ศรีทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุก 6 ล้อ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)

   พนักงานสูบน้ำ
 
 
 

 นายธีรพล แพนลา  
 
พนักงานสูบน้ำ