องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

กองคลัง
 
   
  น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
 
 
 นางสิรินทร์ ศิลพร  -ว่าง-  -ว่าง-
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
     
น.ส.เพ็ญนภา เดชสุภา นางภัสราภรณ์ เดชสุภา 
 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
   พนักงานจ้าง  
     
     
 น.ส.สุรัตดา บัวทอง นางสาวศศินีย์ ทรัพย์โสม
 ผู้ช่วยเจ้านักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

   
นายทวีศักดิ์ หนูแก้ว  นายสุพร บุตรตา  นายสราวุฒิ ประสมนาค
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักจัดเก็บรายได้   คนงานทั่วไป