องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

สำนักปลัด
 
     
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นายสมพงษ์  ออทอลาน  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
     
  -ว่าง-  

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

     
 นายประสิทธิ์ อินธิแสง
นางสาวสุทธิษา เจริญภักดิ์
นายวรวัฒน์  ช่วยไธสง
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นายชำนาญ  ทวีเดช น.ส.กัลยานี วิชัยศร   นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

   
จ่าเอกวีระยุทธ  พาผล -ว่าง- น.ส.ปัจน์หทัย บรรดาพิมพ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
    พนักงานจ้าง          
     
 น.ส.ศุภักษร  ธรรมวงศ์  น.ส.สิรินันท์ กันมล นางปัทมา มั่นคง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

 
น.ส.ศิริณี หนูแก้ว นายพจณร์  วงค์โสภา
นาธนากร ทองโคตร
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
   
นายเปลื่อง จันสำรวม
น.ส.ปรีชาติ วงกัลยา  นายวีระ แสงคลัง
ภารโรง
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
                    
นางสาวนพรัตน์ ศักดี
นายสุภรัตน์ จันทราสินธุ์
นายอำพล ซิ้มเจริญ
คนงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
นายปริญญา รักษา -ว่าง-  -ว่าง-
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถดับเพลิง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ