วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
ซื้อจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างบริการรถแบคโฮขุดดินวางท่อน้ำบริเวณข้างหนองน้ำหนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7169 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 47 0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าบ้านวังห้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังห้าง ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนายสมชาย ลันวงษา ถึงบ้านนางประสิทธิ์ ธรรมมะ หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากถนนซอยข้างวัดศรีบุญเรือง ไปถึงบ้านนานสมยา ตรึกตรอง บ้านเลียบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนางคำพอง ทุ่งโสภา ถึงบ้านนางราตรี วงษ์มิตรแท้ บ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง