วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางยุภา นวลกมล ถึงบ้านนางคำ รักสละ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างแรงงานในการพ่นหมอกควัน จำนวน 21 หมู่บ้าน จำนวน 42 วันๆ ละ 318 บาท ต่อคน จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กฏ 1176 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงสีเหลือง ตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ และเสาธง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับอาคาร เพื่อใช้ใน โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง