วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง ไฟอาคารที่ทำการ อบต.เมืองเก่า หลังใหม่ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสายข้างวัดราษฏร์รังษี (ต่อจากเดิม) บ้านถนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน บธ 8750 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-7169 ปราจีนบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 11 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 11 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 11 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 11 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง