วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากบ้านนายภิรมย์ พรมแสง ถึงบ้านนายจำปี แคนศรี หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เส้นบ้านนายมนตรี วังพรม ถึงหมู่บ้านซันโย หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จากสายบ้านศาลาประชาคม ถึงถนนทางหลวง 33 หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 23 ป้าย เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง