วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ-๙๕๖๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สำหรับเครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองรี บ้านหนองรี หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๕๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง