วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮเข้าดำเนินการปรับเกลี่ยวัชพืชเศษสวะที่กีดขวางทางน้ำ และขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ 6 และ หมู่ 21 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-4449 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือประจำรถดับเพลิง สำนักปลัด อบต.เมืองเก่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างพนักงานปฏิบัติงาน งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จำนวน 1 คน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำพร้อมลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 22 บ้านเลียบสอง ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างพนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง