วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างบริการขนย้ายกากยางพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบลเมืองเก่า (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างบริการขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ยภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ขนาด 200 มิลลิลิตร พร้อมหลอด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ขนาด 200 มิลลิลิตร พร้อมหลอด สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อช่วยทำความสะอาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าหลังใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยว่าจ้างรถยนต์พร้อมคนขับและอุปกรณ์ เช่น เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาด ฯลฯ วันละ 1,000.- บาท และพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 คนๆ ละ 300 บาท/วัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (วันที่ 1 พฤศจิกายน - 29 พฤศจิกายน 2562) (จำนวน 25 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่และทรัพย์สิน ที่ทำการ อบต.เมืองเก่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 9 วัน (เฉพาะเสาร์ - อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. -18.00 น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2562) (จำนวน 61 วันทำการ) จำนวน 40 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง