วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)