วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างภายใน อบต.เมืองเก่า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
พนักงานปฏิบัติงาน งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จำนวน 1 คน ประจำเดือน มีนาคม 2564
22  ก.พ. 2564
จ้างพนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป (กองช่าง) จำนวน 1 คน ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างคนสวนดูแลต้นไม้บริเวณป่าไม้หนองรี (กองช่าง) จำนวน 1 คน จำนวน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างจ้างคนสวนดูแลต้นไม้บริเวณป่าไม้หนองรี (กองช่าง) จำนวน 1 คน จำนวน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตู้ควบคุมมอเตอร์และปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง