องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

สภา อบต.
 

นายยรรยงค์ จันแวว
 ประธานสภา อบต.
 
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
นายณรงค์ศักดิ์  ถนัดเดินข่าว
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.

 
 
 -ว่าง-  นายสังเวียน  อนุกิจ  -ว่าง- นายนที  สิงห์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
 
 
 นายชูเกียรติ  ดวงจรัส  นายดุสิต  เติมวิเศษ  นางไพวรรณ  อินทร์จำนงค์  -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
       
 นายทุเรียน  อนุกิจ นางสนธยา  ขวัญใจ
 นายแก้ว  พิมเสน นายไพฑูรย์  จันทร์นิ่ม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
 นายยรรยงค์  จันแวว  นายสัญญา  นามบุญเรือง  นายสมศักดิ์  เคนกุล  นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 
   
 นายองอาจ  กุมสินพันธ์  นายศักดิ์ชาย  แคนดอก นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย
 นายอุรา  นามเสนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
     
 นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์  นายบัวไข  แย้มสรวล  นายประกาศ  คุณยงค์  นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
 
 
 ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
 นายเอกลักษณ์  ดาคำ  นายคำปน  พรมมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15

 
 นายสมชาย  วงษ์ลักษมี  นายบุญส่ง  สารามา  นางดาวรรณ์  จำปาแสน  นายวรรณชัย  จำอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
     
 นางสิรินยา  กองจันดา  นายสมชาย  ลันวงษา นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา
 นางสะวัง  กิจดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19
       
 นายสุรินทร์  แน่นอน  นายราคิด  วงษ์มิตร  นายชโลม  ทำเหล็ก  นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 20
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 21
   
 นายวิเชียร  ปฏิสา นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 22