องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

 
คณะผู้บริหาร
 
 
นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
นายก อบต.เมืองเก่า
 
นายเพ็ชร จันสาสร้าง น.ส.มาลัย ดวงบุตร
 รองนายกนายก อบต.(คนที่ 1)  รองนายกนายก อบต.(คนที่ 2)
 
นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ
 เลขานุการนายก อบต.
 
 
นายไพฑูรย์  อ้อนคำภา
นายอำพร จวงสอน  นายละออง ภาคำ
 ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.
ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต. ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.
 
 
นายสมบัติ  อ่อนละมูล
นางบัวผัน  สาระพล  นายสุบิน  พันธ์ชำนาญ
ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.
ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต. ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.